Vedtægter

            Vedtægter for Team Fredensberg Rytterklub        

Navn og hjemsted

§1
Foreningens navn; Team Fredensberg Rytterklub (TFR)
 
Foreningens hjemsted; Varde Kommune

Fredensberg Hestecenter
Hjerting Landevej 156
6800 Varde.

Formål
§2
Klubbens formål er:
At fremme interessen for og sammenholdet ved brug af Haflingerne og andre racer som alsidig sports-     og brugshest.
At forestå arrangementer for pony- og hestefolk i alle aldre, niveauer og discipliner.
At arranger undervisning og konkurrencer af forskellig art.

At søge for at bibringe medlemmerne viden om hestens brug og pleje.
 
Værdigrundlag

Vores overordnede værdigrundlag kommer til udtryk gennem vore holdninger til selve hesten, til det at holde hest, til det at færdes i naturen, til det at dyrke sport og til at drive avl. Vi erkender vort ansvar for, at vores hestehold bliver gennemført på en etisk og ansvarlig måde.

Venskab og fællesskab

At vi lægger vægt på at der udvikles tætte relationer - mellem jævnaldrende og på kryds og tværs.
At vi voksne er medlevende og aktivt bidrager til udvikling af fællesskab på mange planer.
At de unge der kommer her på gården får muligheder for at kunne se frem og glæde sig til det der kommer. Det er vigtigt vi er ærlige overfor hinanden.
At vi fortæller hvad vi synes.
At vi hjælper hinanden med at finde ud af at være ordentlige.

 

Medlemskab

§3
Enhver som har interesse i haflinger eller andre ponyer/heste kan optages som medlem.

 

Indmeldelse skal ske skriftligt.
 

I klubben optages aktive medlemmer.
Medlemmer under 25 betegnes som ungdomsmedlemmer

 

I klubben optages stævnemedlemmer og disse kan deltage i alle DFGK´s stævner, men har ikke ellers adgang til klubbens faciliteter.

 

Indmeldelse foretages til og godkendes af bestyrelsen
 

 

Kontingent
§4
Medlemskab medfører pligt til at betale kontingent.

Størrelsen af medlemskontingentet og tidspunktet for opkrævningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen skal til stadighed søge at holde kontingentet så lavt som muligt, mod at medlemmerne så til gengæld deltager i forefaldende klubarbejde
 
Udmeldelse af klubben sker skriftligt til klubbens kasserer med 14 dages varsel.
 
Står et medlem i kontigentrestance ud over ½ år, kan vedkommende eksluderes af bestyrelsen.
 
Når særlige forhold giver anledning hertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, og optagelse kan kun ske igen ved en ny bestyrelsesbeslutning.

 

Generalforsamling

§5
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Generalforsamlingen bekendtgøres senest 3 uger forinden. Indkaldelse til generalforsamling skal ske på Facebook Fredensberg hestecenter og på Team Fredensbergs hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§6

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der på dagen for dennes afholdelse er fyldt 18 år og som pr. samme dato har betalt forfalden kontingent.
 
Yngre medlemmers stemmeret delegeres til værge. Dog gælder for umyndige medlemmer, at der kan afgives en stemme af en værge.
 
§7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.  Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 8 og 14.
 
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
 
Kandidater, der vælges på generalforsamlingen, skal være til stede ved dennes afholdelse eller være repræsenteret ved skriftligt tilsagn.

§8
Til vedtægtsændringer, bortset fra de i § 14 omtalte, kræves et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede. I modsat fald er forslaget bortfaldet.

 

 

 §9
Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel i en via mail og på hjemmesiden.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af en suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

§10
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når minimum halvdelen af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom med motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen

§11
Bestyrelsen består af mindst fem personer, der på generalforsamlingen vælges blandt klubbens medlemmer.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med min. Formand, næstformand, kasser og sekretær.

Formanden, kasseren, sekretæren og 1. suppleant vælges for 2 år, og er på valg i lige år, mens næstformand, menig medlem og 2. suppleant vælges ligeledes for 2år og er på valg i ulige år.

I tilfælde af at der ikke er det anførte antal bestyrelsesmedlemmer jf. § 11, som følge af evt. utidig afgang. Kan den lovlige valgte del af bestyrelsen optage nye medlemmer, som kan virke i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
Derudover vælges 1 revisorer for 2 år og er på valg i lige år.

Tegning og hæftelse

§12
Foreningen tegnes af bestyrelsen. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af formanden og kasseren. Alle bestyrelsens beslutninger skal føres til protokol af foreningens sekretær. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse noget personligt gældsansvar. Formue forhold er i et anerkendt pengeinstitut.

 

Regnskab og revision
§13
Foreningens regnskab revideres af generalforsamlingens valgt revisor. Revisorerne vælges i overensstemmelse med vedtægternes § 11.

Regnskabsåret følger kalender året.

Eksklusion
§14
Et medlem kan ekskluderes af foreningen såfremt:
Et medlem indgiver med navn en skriftlig klage med begrundet forklaring om forslaget til eksklusion til bestyrelsen, som kan afvise forslaget eller videresende beslutningen til den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal ligge i umiddelbart forlængelse af et i forvejen fastsat arrangement. Indkaldelse sker med mindst 1 måned varsel via e-mail, foruden annoncering på klubbens hjemmeside.
På den omtalte generalforsamling gøres forslaget om eksklusion til genstand for drøftelse og afstemning. Det medlem, der er fremsat forsalg til eksklusion af, har tale – og stemmeret på generalforsamlingen. Eksklusion finder sted såfremt minimum ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget om eksklusion. Afstemning finder sted skriftligt og der kan ikke stemmes på baggrund af fuldmagt.

 

Foreningens opløsning
§15
En opløsning af foreningen forudsætter, at mindst 75% af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af opløsning henstilles midlerne til almen nyttige formål.